logosleza-olawa

sleza-olawa-mini

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, ze zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu następujących gmin Związku Międzygminnego Ślęza Oława: Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina od dnia 24 grudnia 2012 r. tworzy i prowadzi Związek Międzygminny Ślęza-Oława (z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego zmiany Statutu Związku, na mocy której Związek stał się podmiotem, któremu w/w gminy przekazały prawa i obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi).

 

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu następujących gmin Związku Międzygminnego Ślęza-Oława: Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

Wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru powinien zawierać:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Do wniosku o wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:

  - 50 zł za wpis;
  - 25 zł za zmianę wpisu jeżeli następuje zmiana zakresu działalności;
  - 17 zł za złożenie upoważnienia (jeśli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika).

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  Oświadczenie to powinno zawierać także:
  a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
  c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze
  wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 3. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (jeśli
  wnioskodawca ustanowił pełnomocnika).

 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest poniżej.

 

Do pobrania:

 

WNIOSEK o wpis / zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

OŚWIADCZENIE w sprawie działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

aktualizacja: 07.01.2020 r.

 

- wersja skrócona: alfabetyczny spis firm oraz zakres świadczenia usług

- wersja pełna 

 

WAŻNE!!

 

Dokumenty należy przesyłać na adres:

 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława
ul. Żernicka 17
55-010 Święta Katarzyna

 

Opłatę skarbową za wpis / zmianę wpisu do rejestru należy wpłacać na konto Gminy Siechnice (organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę Związku):

 

Urząd Miejski w Siechnicach

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

 

Nr rachunku bankowego: 89 9584 1092 2010 1000 0101 0004

 

tytuł wpłaty: opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych prowadzonego przez Związek Międzygminny Ślęza-Oława.

 

Wpisy dokonane przed dniem 24 grudnia 2012 r. do rejestrów prowadzonych przez gminy: Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina pozostają aktualne i przedsiębiorcy w oparciu o te wpisy są uprawnieni do wykonywania działalności – odbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy. W przypadku aktualizacji danych bądź zmian przedsiębiorca będzie musiał wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Związku Międzygminnego Ślęza-Oława.

 

W przypadku, gdy przedsiębiorca będzie chciał uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez Związek winien złożyć stosowny wniosek już do Biura Związku. Identycznie, gdy będzie chciał odbierać odpady z terenu którejś z w/w gmin, gdzie do tej pory nie był wpisany do rejestru - będzie musiał wystąpić z wnioskiem o wpis do Związku.